Uchádzame sa o tvoje 2% z dane:)Zisti viac

Arkona SK organizuje v mesiacoch júl-august
denný detský tábor v nevšednom stredovekom duchu!

Pre deti už od 4 do 10 rokov su tú

Staroslovania 2024:)

Naplánované turnusy (pondelok – piatok):

 • 08.-12. júl 2024
 • 05.-09. august 2024
 • 12.-16. august 2024
 • 19.-23. august 2024

USKUTOČNENÉ:
Kelti 2023
Vikingovia 2022
Staroslovania 2021

Stručný opis

Po úspešných sezónach „Vikingovia 2022a „Kelti 2023“
zahajujeme pokračovanie stredovekej tematiky, tentoraz s tematikou Staroslovanov!

Denný detský tábor „Staroslovania 2024“ je určený pre deti už od 4 do 10 rokov.

Tábor je tematicky naviazaný na život našich predkov v období stredoveku. Deti budú prostredníctvom rôznorodých zážitkových aktivít objavovať spôsob života ľudí v dávnej minulosti. Počas jednotlivých, tematicky na seba nadväzujúcich dní, sa postupne oboznámia s dobovou kuchyňou, tradičnými remeslami či bojovým umením. Aktivity budú pre umocnenie zážitku prebiehať v historicky zariadenom prostredí, s lektormi odetými v historických kostýmoch, ktoré si deti budú môcť taktiež vyskúšať. Program je navrhnutý skúsenými lektorkami z odboru predškolskej a elementárnej pedagogiky tak, aby jednotlivé aktivity rešpektovali striedanie psychomotorických, kognitívnych a sociálno-emocionálnych zručností, so zreteľom na zdravý a všestranný rozvoj dieťaťa. Deťom mladšej vekovej kategórie je vyhradený priestor na popoludňajší odpočinok v útulných dobových stanoch na mäkučkej ovčej vlne, s čítaním starých mýtov. Pre deti staršej vekovej kategórie sú určené náročnejšie aktivity s vyššou fyzickou záťažou či vedomostným zameraním.


Priestory a vybavenie

Tábor sa bude realizovať v bezpečnom prostredí zrekonštruovaného rodinného domu s 200-ročnou históriou, s veľkou oplotenou záhradou priamo v centre obce Slovenská Ľupča, na adrese Námestie SNP 6/23.

Na slnečnej rovinatej záhrade sa nachádzajú ovocné stromy, kríky a kvety, ktoré budeme spolu polievať. Spoločnosť nám budú robiť sliepočky, prítulný kocúrik Murko aj nezbedný psík Dexík, s ktorými sa deti pod dozorom môžu hrať a kŕmiť ich. Na záhrade je k dispozícii pieskovisko, šmykľavka, hojdačky, trampolína, detský bazén, množstvo hračiek a hier.

Tieň pred slnkom či úkryt pred dažďom nám okrem vnútorných priestorov poskytne priestranný murovano-drevený altánok, dobový stan či koruna 100-ročného orecha. V prípade priaznivého počasia sa v altánku budeme nielen hrať, ale aj stolovať a v dobových riadoch ochutnávať stredoveké dobroty.


Cena: 150,- €

V cene je zahrnuté:

letny tabor vikingovia

 • Odborná celodenná starostlivosť skúsenými lektormi (max 6 detí na jedného lektora)
 • Zdravá vyvážená strava (desiata, obed, olovrant, čerstvé ovocie a zelenina, pitný režim)
 • Bohatý program zameraný na poznávanie histórie
 • Dobové kostýmy, stany a rekvizity
 • Pomôcky a materiál na remeselné tvorivé dielne
 • Hotové výrobky vyrobené dieťaťom
 • Sokoliarske vystúpenie
 • Jazda na poníkoch
 • Prehliadka Hradu Slovenská Ľupča
 • Šermiarske predstavenie
 • Pamiatka na tábor – darček:)

Bonus: Priebeh celého tábora bude priebežne dokumentovaný fotografiami,
čím Vám vznikne neopakovateľná spomienka!:)


deň/mesiac/rok
Ulica, číslo, obec
Prosíme pravdivo uviesť v prípade, ak dieťaťu bola diagnostikovaná nejaká alergia, choroba, alebo iné zdravotné komplikácie.
Termíny 08.-12.júl 2024 a 05.-09.august 2024 sú už NAPLNENÉ.
Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a zároveň sa zaväzujem uhradiť náklady spojené s pobytom a činnosťou môjho dieťaťa v dennom tábore vo výške 150 EUR (jeden stopäťdesiat eur) na týždeň (päť dní). Tábor je potrebné uhradiť najneskôr do 30 dní od potvrdenia záväznej prihlášky. Platbu uskutočnite bankovým prevodom na číslo účtu združenia IBAN: SK52 8330 0000 0028 0191 3706, alebo osobne v sídle OZ (prosíme ohlásiť sa vopred). Podrobnosti k platbe prevodom obdrží zákonný zástupca emailom, po úspešnom zaevidovaní tejto záväznej prihlášky.
že som sa dôkladne oboznámil/a so Všeobecnými podmienkami denného letného tábora pre deti „Staroslovania 2024“ a súhlasím s nimi.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY DENNÉHO LETNÉHO TÁBORA PRE DETI
„STAROSLOVANIA 2024"

Tento dokument upravuje a bližšie špecifikuje podmienky organizácie denného letného tábora pre deti „Staroslovania“, organizované občianskym zdužením Arkona SK.
1.INFORMÁCIE O TÁBORE

Denný letný tábor pre deti „Staroslovania 2024“ (ďalej len „tábor“) organizuje občianske združenie Arkona SK so sídlom Nám. SNP 6/23, Slovenská Ľupča, IČO: 53139712 (ďalej len „organizátor“) podľa Časového harmonogramu tematických aktivít .
Tábor je určený a programovo prispôsobený pre deti od 4 do 10 rokov.

1.1 Prihlásenie dieťaťa do tábora
Dieťa do tábora prihlasuje jeho zákonný zástupca vyplnením elektronickej prihlášky dostupnej na webovom sídle združenia http://oz.arkona.sk/nase-projekty/letne-tabory/ alebo vyplnením dokumentu „Záväzná prihláška dieťaťa do denného letného tábora", ktorých prijatie organizátor potvrdí. Organizátor môže prijatú prihlášku odmietnuť v prípade naplnenia kapacity tábora a/alebo v prípade nesplnenia týchto všeobecných podmienok. Organizátor je oprávnený zrušiť záväznú prihlášku dieťaťa a jeho miesto poskytne inému záujemcovi v poradí, ak zákonný zástupca dieťaťa najneskôr do 30 dní neuhradí poplatok za tábor.

1.2 Miesto a čas konania
Organizácia tábora bude prebiehať predovšetkým v sídle organizátora, t.j. v rodinnom dome so záhradou na adrese Nám. SNP 6/23 v centre obce Slovenská Ľupča, ako aj v priľahlom okolí za účelom vzdelávacích a turistických vychádzok.
Tábor bude prebiehať päť dní, od pondelka do piatku, v štyroch nasledovných turnusoch:
• 08.-12. júl 2024
• 05.-09. august 2024
• 12.-16. august 2024
• 19.-23. august 2024
Tábor prebieha denne v čase od 7:00 do 16:00 hod. s prihliadnutím na „Režim dňa“ (príloha č. 3)

1.3 Priestorové a materiálne vybavenie
Tábor sa bude realizovať v bezpečnom prostredí zrekonštruovaného rodinného domu s 200-ročnou históriou, s veľkou oplotenou záhradou priamo v centre obce Slovenská Ľupča. K dispozícii je herňa, miestnosť určená na popoludňajší odpočinok mladších detí, toaleta. Na slnečnej rovinatej záhrade sa nachádzajú ovocné stromy, kríky a kvety.
Spoločnosť budú deťom robiť sliepočky, prítulný kocúrik Murko aj nezbedný psík Dexík, s ktorými sa pod dozorom môžu hrať a kŕmiť ich. Na záhrade je k dispozícii pieskovisko, šmykľavka, hojdačky, detský bazén, množstvo hračiek a hier s prevažne historickou tematikou.
Tieň pred slnkom či úkryt pred dažďom okrem vnútorných priestorov poskytne priestranný drevený altánok, dobový/stredoveký stan či koruna 100-ročného orecha. V prípade priaznivého počasia sa deti v altánku budú nielen hrať, ale aj stolovať.

1.4 Stravovanie
Účastníci tábora majú zabezpečené stravovanie podľa vopred stanoveného jedálneho lístka. Denná strava pozostáva z:
• 9:00 hod. Desiata: prevažne čerstvé celozrnné pečivo, nátierky
• 12:00 hod. Obed: varená strava zabezpečená reštauráciou Tríbel, Slovenská Ľupča v zložení polievka a hlavné jedlo
• 15:00 hod. Olovrant: prevažne mliečne produkty
• Pitný režim: voda, ovocná šťava, detský čaj
• Minútky: čerstvé ovocie a zelenina
Raňajky si zabezpečí zákonný zástupca dieťaťa individuálne. Jedlo sa podáva v časových intervaloch podľa „Režimu dňa“.

1.5 Personálne zabezpečenie
Tábor bude prebiehať pod vedením skúsených lektoriek s vysokoškolským vzdelaním z oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania. Na jednu lektorku pripadá max. počet detí: 6 (šesť). Okrem nich budú s deťmi pracovať aj asistenti so skúsenosťami s prácou s deťmi z oblasti stredovekej histórie.

2.POVINNOSTI A PRÁVA ÚČASTNÍKOV TÁBORA
Za účastníkov tábora sa považujú:
a) „Organizátor“: o.z. Arkona SK
b) „Zákonný zástupca“: zákonný zástupca dieťaťa záväzne prihláseného na tábor
c) „Dieťa“: dieťa vo veku 4-10 rokov, ktorého zákonný zástupca záväzne prihlásil na tábor
d) „Lektor“: osoby poverené organizátorom vedením tábora

2.1 POVINNOSTI A PRÁVA ORGANIZÁTORA
Organizátor je povinný najmä:
a) Zabezpečiť organizáciu tábora podľa podmienok uvedených v tomto dokumente
b) Dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a zdravia účastníkov tábora
c) Bezodkladne informovať o zásadných zmenách týkajúcich sa organizácie tábora

Organizátor má právo najmä:
a) Tábor zrušiť, pokiaľ: sa naň neprihlási dostatočný počet účastníkov, a/alebo z dôvodu vzniku neočakávaných technických, personálnych či iných nedostatkov, kvôli ktorým nedokáže splniť podmienky uvedené v tomto dokumente.
b) Vylúčiť z tábora účastníka, ktorý a/alebo ktorého zákonný zástupca, opakovane nerešpektuje a porušuje podmienky uvedené v tomto dokumente.
c) Organizátor taktiež nezodpovedá za škody či stratu cenností, ktoré zákonný zástupca zverí do rúk dieťaťu. Jedná sa najmä o veci ako mobil, šperky, peniaze a pod. Z uvedeného dôvodu organizátor odporúča nezveriť cennosti dieťaťu vôbec, príp. ich priamo odovzdať lektorke pri odovzdávaní dieťaťa, ktorá ich uloží na bezpečné miesto.

2.2 POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný najmä:
a) Rešpektovať a dodržiavať podmienky uvedené v tomto dokumente
b) Uhradiť príspevok na tábor v dohodnutej sume, dohodnutým spôsobom a načas.
c) Pri prvom nástupe dieťaťa do tábora odovzdať fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa
d) Pravdivo a bezodkladne informovať o zdravotnom stave dieťaťa zúčastňujúcom sa na tábore:
• slovne ráno pri odovzdávaní dieťaťa lektorke
• písomným prehlásením zákonného zástupcu (príloha č. 4)
e) Dodržiavať miesto a čas príchodov a odchodov na a z tábora nasledovne:
• Priviezť dieťa do tábora v čase od 7:00 do 8:00 hod.
• Prevziať dieťa (osobne, alebo ním splnomocnenou osobou) v čase od 15:00 do 16:00 hod.
• V prípade potreby je možné sa vopred dohodnúť o prípadnom skoršom/neskoršom príchode/odchode.
f) Uhradiť škody na majetku spôsobené jeho dieťaťom, pokiaľ tieto vznikli nerešpektovaním dohodnutých podmienok a pokynov organizátora zo strany dieťaťa.
g) Zákonný zástupca berie na vedomie riziká spojené s pobytom v prírode a v kolektíve detí, akými sú najmä uštipnutie hmyzom, pošmyknutie sa, škrabance a pod.
h) Taktiež berie na vedomie možnosť straty či poškodenia vecí zverených dieťaťu, napr. roztrhnuté oblečenie, poškodená/stratená hračka a pod. Z uvedeného dôvodu organizátor neodporúča nosiť z domu drahé značkové oblečenie, vlastné hračky či iné predmety, resp. nenesie za ne zodpovednosť. Organizátor odporúča najmä pohodlné športové oblečenie podľa aktuálnych poveternostných podmienok, náhradné oblečenie, papuče a v prípade detí od 3-6 rokov aj zvlášť oblečenie na odpočinok (pyžamo).

Zákonný zástupca dieťaťa má právo najmä na:
a) Zabezpečenie starostlivosti o dieťa podľa podmienok uvedených v tomto dokumente
b) Zabezpečenie plnohodnotného programu pre svoje dieťa v zmysle témy tábora
c) Individuálny a zodpovedný prístup lektorov k jeho dieťaťu
d) Byť pravdivo a bezodkladne informovaný o priebehu tábora a o činnosti svojho dieťaťa:
• slovne pri prevzatí dieťaťa od lektorky
• písomne a prostredníctvom fotodokumentácie uverejnenej na webovom sídle organizátora
• v prípade potreby i telefonicky na ním uvedený telefonický kontakt

2.3 POVINNOSTI A PRÁVA DIEŤAŤA
Dieťa je povinné najmä:
a) Rešpektovať a dodržiavať pokyny lektoriek, príp. asistentov
b) Dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti a zdravia
c) Nepoškodzovať majetok organizátora
d) Niesť zodpovednosť za svoje veci

Dieťa má právo najmä:
a) Zúčastňovať sa kvalitného a plnohodnotného programu tábora v zmysle podmienok
b) Používať hračky, herné prvky a materiál určený na tvorivé dielne na svoju realizáciu
c) Uskutočňovať jednotlivé aktivity programu podľa svojich individuálnych osobitostí
d) Vyžadovať individuálny prístup s ohľadom na jeho potreby a jedinečnosť

2.4 POVINNOSTI A PRÁVA LEKTORA, ASISTENTA A ZDRAVOTNÍKA
Lektor, asistent a zdravotník je povinný najmä:
a) Spĺňať kvalifikačné predpoklady dané organizátorom
b) Zodpovedne sa pripravovať na jednotlivé aktivity podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu tematických aktivít (príloha č. 4)
c) Byť prítomný na mieste organizácie tábora včas a po celú dobu jeho trvania
d) Dodržiavať zásady bezpečnosti a zdravia seba a zverených detí
e) Rešpektovať individualitu zverených detí a prihliadať na ich potreby

Lektor má právo najmä na:
a) Zabezpečenie celodennej stravy a pitného režimu počas trvania tábora
b) Odmenu od organizátora dohodnutú v osobitnom dokumente

3.POPLATKY, PLATOBNÉ PODMIENKY, STORNO

3.1 Poplatky
Za tábor sa uhrádza poplatok vo výške 150,00 € (jeden stopäťdesiat eur, nula centov). Daný poplatok pokrýva náklady spojené so zabezpečením organizácie tábora pre jedno dieťa a v jednom termíne. Okrem uvedeného poplatku už nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky.

3.2 Platobné podmienky
Zákonný zástupca je povinný uhradiť poplatok za tábor v celej stanovenej výške najneskôr do 30 dní od potvrdenia záväznej prihlášky. Platbu je potrebné uskutočniť bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK52 8330 0000 0028 0191 3706. Do správy pre prijímateľa sa uvedie meno a priezvisko dieťaťa.

3.3 Storno
Organizátor sa zaväzuje vrátiť už uhradený poplatok alebo jeho časť, ak:
a) sa tábor neuskutoční vracia sa poplatok v plnej výške
b) zákonný zástupca najneskôr 30 dní pred začiatkom tábora informuje organizátora, že sa jeho dieťa tábora nezúčastní (bez udania dôvodu) vracia sa v plnej výške
c) zákonný zástupca informuje organizátora tábora, že sa jeho dieťa tábora nezúčastní z dôvodu jeho choroby (lekárske potvrdenie) vracia sa v plnej výške
d) zákonný zástupca informuje organizátora tábora, že sa jeho dieťa tábora nezúčastní neskôr ako 30 dní pred začiatkom tábora, vracia sa poplatok znížený o zálohu. Záloha je vo výške 20 eur.
e) sa tábor neuskutoční v plnom rozsahu, t.j. v priebehu piatich dní, vracia sa alikvotná časť
f) sa dieťa nezúčastní všetkých dní tábora z dôvodu choroby (lekárske potvrdenie) vracia sa alikvotná časť
Organizátor nie je povinný z už uhradeného poplatku za tábor vrátiť alikvotnú časť, ak:
a) dieťa, a/alebo zákonný zástupca dieťaťa závažným spôsobom poruší akúkoľvek z podmienok uvedených v tomto dokumente.
V prípade potreby uveďte svoju poznámku k prihláške.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať 0951 028 098 (Rojíková)


Náš tím:)

Tábor prebieha pod vedením skúsenej lektorky s vysokoškolským vzdelaním z oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania.
Okrem nich budú s deťmi pracovať aj ďalší účastníci ako sokoliari, šermiari, dozor pri jazde na koni a i.

WordPress Image Gallery Plugin

 

Čas od – do Denný letný tábor pre deti „Staroslovania“ 2024
REŽIM DŇA v čase od 07:00 do 16:00 *
07:00 – 08:00 Ranné schádzanie sa, raňajky (z domu), sprievodné hry a aktivity podľa voľby
08:00 – 09:00 Ranný komunikačný kruh; Zábavno-pohybové aktivity
09:00 – 9:30 Desiata, hygiena
9:00 – 11:30 Zážitkové aktivity (Remeselné dielne, Sokoliari, Jazda na koni, Prehliadka Hradu Ľupča, Šermiarske vystúpenie a i.)
11:45 – 12:45 Obed – zabezpečuje Hostinec Tríbel, hygiena
12:45 – 14:45 Popoludňajší odpočinok (4-5 ročné)

Zážitková aktivita 3 (6-10 ročné)

14:45 – 15:15 Olovrant, hygiena
15:15 – 16:00 Sprievodné hry a aktivity, odchod domov
 * Režim dňa je možné meniť a prispôsobovať v závislosti od charakteru jednotlivých aktivít a potrieb detí.

 

Uskutočnené turnusy:

 

Pozrite si našu minuloročnú UPÚTAVKU! 😎