Uchádzame sa o tvoje 2% z dane:)Zisti viac

Všeobecné podmienky Denného letného tábora pre deti
„Staroslovania“ 2021

Tento dokument upravuje a bližšie špecifikuje podmienky organizácie denného letného tábora pre deti „Staroslovania“, organizované občianskym zdužením Arkona SK.

1.Informácie o tábore

Denný letný tábor pre deti „Staroslovania“ (ďalej len „tábor“) organizuje občianske združenie Arkona SK so sídlom Nám. SNP 6/23, Slovenská Ľupča, IČO: 53139712 (ďalej len „organizátor“) podľa Časového harmonogramu tematických aktivít (príloha č.1)

Tábor je určený a programovo prispôsobený pre deti od 4 do 10 rokov.

 

1.1 Prihlásenie dieťaťa do tábora

Dieťa do tábora prihlasuje jeho zákonný zástupca vyplnením elektronickej prihlášky dostupnej na webovom sídle združenia http://oz.arkona.sk/nase-projekty/letne-tabory/ alebo vyplnením dokumentu „Záväzná prihláška dieťaťa do denného letného tábora Staroslovania 2021“ (príloha č.2), ktorých prijatie organizátor potvrdí. Prihlášku je možné okrem elektronického odoslania odovzdať v písomnej podobe osobne v sídle organizátora, poštou na adresu organizátora, alebo emailom na adresu: arkonask@gmail.com. Organizátor môže prijatú prihlášku odmietnuť v prípade naplnenia kapacity tábora a/alebo v prípade nesplnenia všeobecných podmienok. Organizátor je oprávnený zrušiť záväznú prihlášku dieťaťa a jeho miesto poskytne inému záujemcovi, ak zákonný zástupca dieťaťa najneskôr 7 dní pred začiatkom tábora neuhradí poplatok za tábor.

1.2 Miesto a čas konania

Organizácia tábora bude prebiehať predovšetkým v sídle organizátora, t.j. v rodinnom dome so záhradou na adrese Nám. SNP 6/23 v centre obce Slovenská Ľupča, ako aj v priľahlom okolí za účelom vzdelávacích a turistických vychádzok.

Tábor bude prebiehať päť dní, od pondelka do piatku, v štyroch nasledovných turnusoch:

 • 05.-09. júl 2021
 • 19.-23. júl 2021
 • 02.-06. august 2021
 • 16.-20. august 2021

Tábor prebieha denne v čase od 7:00 do 16:00 hod. s prihliadnutím na „Režim dňa“ (príloha č. 3)

1.3 Priestorové a materiálne vybavenie

Tábor sa bude realizovať v bezpečnom prostredí zrekonštruovaného rodinného domu s 200-ročnou históriou, s veľkou oplotenou záhradou priamo v centre obce Slovenská Ľupča. K dispozícii je herňa, miestnosť určená na popoludňajší odpočinok mladších detí, toaleta. Na slnečnej rovinatej záhrade sa nachádzajú ovocné stromy, kríky a kvety.

Spoločnosť budú deťom robiť sliepočky, prítulný kocúrik Murko aj nezbedný psík Dexík, s ktorými sa pod dozorom môžu hrať a kŕmiť ich. Na záhrade je k dispozícii pieskovisko, šmykľavka, hojdačky, detský bazén, množstvo hračiek a hier s prevažne historickou tematikou.

Tieň pred slnkom či úkryt pred dažďom okrem vnútorných priestorov poskytne priestranný drevený altánok, dobový/stredoveký stan či koruna 100-ročného orecha. V prípade priaznivého počasia sa deti v altánku budú nielen hrať, ale aj stolovať.

 

1.4 Stravovanie

Účastníci tábora majú zabezpečené stravovanie podľa vopred stanoveného jedálneho lístka. Denná strava pozostáva z:

 • Desiata: prevažne čerstvé celozrnné pečivo, nátierky
 • Obed: varená strava zabezpečená reštauráciou Tríbel, Slovenská Ľupča v zložení polievka a hlavné jedlo
 • Olovrant: prevažne mliečne produkty
 • Pitný režim: voda, ovocná šťava
 • Minútky: čerstvé ovocie a zelenina

Raňajky si zabezpečí zákonný zástupca dieťaťa individuálne. Jedlo sa podáva v časových intervaloch podľa „Režimu dňa“.

 

1.5 Personálne zabezpečenie

Tábor bude prebiehať pod vedením skúsených lektoriek s vysokoškolským vzdelaním z oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania. Na jednu lektorku pripadá max. počet detí: 6 (šesť). Okrem nich budú s deťmi pracovať aj asistenti so skúsenosťami s prácou s deťmi z oblasti stredovekej histórie.

Súčasťou personálu je aj kvalifikovaný zdravotný dozor.

2.Povinnosti a práva ÚČASTNÍKOV TÁBORA

Za účastníkov tábora sa považujú:

 1. „Organizátor“: o.z. Arkona SK
 2. „Zákonný zástupca“: zákonný zástupca dieťaťa záväzne prihláseného na tábor
 3. „Dieťa“: dieťa vo veku 3-10 rokov, ktorého zákonný zástupca záväzne prihlásil na tábor
 4. „Lektor“, „Asistent“, „Zdravotník“: osoby poverené organizátorom vedením tábora

2.1 Povinnosti a práva organizátora

Organizátor je povinný najmä:

 1. Zabezpečiť organizáciu tábora podľa podmienok uvedených v tomto dokumente
 2. Dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a zdravia účastníkov tábora
 3. Bezodkladne informovať o zásadných zmenách týkajúcich sa organizácie tábora

Organizátor má právo najmä:

 1. Tábor zrušiť, pokiaľ: sa naň neprihlási dostatočný počet účastníkov, a/alebo z dôvodu vzniku neočakávaných technických, personálnych či iných nedostatkov, kvôli ktorým nedokáže splniť podmienky uvedené v tomto dokumente.
 2. Vylúčiť z tábora účastníka, ktorý a/alebo ktorého zákonný zástupca, opakovane nerešpektuje a porušuje podmienky uvedené v tomto dokumente.
 3. Organizátor taktiež nezodpovedá za škody či stratu cenností, ktoré zákonný zástupca zverí do rúk dieťaťu. Jedná sa najmä o veci ako mobil, šperky, peniaze a pod. Z uvedeného dôvodu organizátor odporúča nezveriť cennosti dieťaťu vôbec, príp. ich priamo odovzdať lektorke pri odovzdávaní dieťaťa, ktorá ich uloží na bezpečné miesto.

2.2 Povinnosti a práva zákonného zástupcu

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný najmä:

 1. Rešpektovať a dodržiavať podmienky uvedené v tomto dokumente
 2. Uhradiť príspevok na tábor v dohodnutej sume, dohodnutým spôsobom a načas.
 3. Pri prvom nástupe dieťaťa do tábora odovzdať fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa
 4. Pravdivo a bezodkladne informovať o zdravotnom stave dieťaťa zúčastňujúcom sa na tábore:
 • slovne ráno pri odovzdávaní dieťaťa lektorke
 • písomným prehlásením zákonného zástupcu (príloha č. 4)
 1. Dodržiavať miesto a čas príchodov a odchodov na a z tábora nasledovne:
 • Priviezť dieťa do tábora v čase od 7:00 do 8:00 hod.
 • Prevziať dieťa (osobne, alebo ním splnomocnenou osobou) v čase od 15:00 do 16:00 hod.
 • V prípade potreby je možné sa vopred dohodnúť o prípadnom skoršom/neskoršom príchode/odchode.
 1. Uhradiť škody na majetku spôsobené jeho dieťaťom, pokiaľ tieto vznikli nerešpektovaním dohodnutých podmienok a pokynov organizátora zo strany dieťaťa.
 2. Zákonný zástupca berie na vedomie riziká spojené s pobytom v prírode a v kolektíve detí, akými sú najmä uštipnutie hmyzom, pošmyknutie sa, škrabance a pod.
 3. Taktiež berie na vedomie možnosť straty či poškodenia vecí zverených dieťaťu, napr. roztrhnuté oblečenie, poškodená/stratená hračka a pod. Z uvedeného dôvodu organizátor neodporúča nosiť z domu drahé značkové oblečenie, vlastné hračky či iné predmety, resp. nenesie za ne zodpovednosť. Organizátor odporúča najmä pohodlné športové oblečenie podľa aktuálnych poveternostných podmienok, náhradné oblečenie, papuče a v prípade detí od 3-6 rokov aj zvlášť oblečenie na odpočinok (pyžamo).

Zákonný zástupca dieťaťa má právo najmä na:

 1. Zabezpečenie starostlivosti o dieťa podľa podmienok uvedených v tomto dokumente
 2. Zabezpečenie plnohodnotného programu pre svoje dieťa v zmysle témy tábora
 3. Individuálny a zodpovedný prístup lektorov k jeho dieťaťu
 4. Byť pravdivo a bezodkladne informovaný o priebehu tábora a o činnosti svojho dieťaťa:
 • slovne pri prevzatí dieťaťa od lektorky
 • písomne a prostredníctvom fotodokumentácie uverejnenej na webovom sídle organizátora
 • v prípade potreby i telefonicky na ním uvedený telefonický kontakt

 

2.3 Povinnosti a práva dieťaťa

Dieťa je povinné najmä:

 1. Rešpektovať a dodržiavať pokyny lektoriek, príp. asistentov
 2. Dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti a zdravia
 3. Nepoškodzovať majetok organizátora
 4. Niesť zodpovednosť za svoje veci

Dieťa má právo najmä:

 1. Zúčastňovať sa kvalitného a plnohodnotného programu tábora v zmysle podmienok
 2. Používať hračky, herné prvky a materiál určený na tvorivé dielne na svoju realizáciu
 3. Uskutočňovať jednotlivé aktivity programu podľa svojich individuálnych osobitostí
 4. Vyžadovať individuálny prístup s ohľadom na jeho potreby a jedinečnosť

 

2.4 Povinnosti a práva lektora, asistenta a zdravotníka

Lektor, asistent a zdravotník je povinný najmä:

 1. Spĺňať kvalifikačné predpoklady dané organizátorom
 2. Zodpovedne sa pripravovať na jednotlivé aktivity podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu tematických aktivít (príloha č. 4)
 3. Byť prítomný na mieste organizácie tábora včas a po celú dobu jeho trvania
 4. Dodržiavať zásady bezpečnosti a zdravia seba a zverených detí
 5. Rešpektovať individualitu zverených detí a prihliadať na ich potreby

Lektor, asistent a zdravotník má právo najmä na:

 1. Zabezpečenie celodennej stravy a pitného režimu počas trvania tábora
 2. Úhradu cestovných nákladov spojených s vykonávaním činnosti počas trvania tábora
 3. Odmenu od organizátora dohodnutú v osobitnom dokumente

3.POPLATKY, platobné podmienky, storno

 

3.1 Poplatky

Za tábor sa uhrádza poplatok vo výške 119,00 € (jeden sto devätnásť eur, nula centov). Daný poplatok pokrýva náklady spojené so zabezpečením organizácie tábora pre jedno dieťa a v jednom termíne. Okrem uvedeného poplatku už nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

3.2 Platobné podmienky

Zákonný zástupca, ktorého záväzná prihláška dieťaťa na tábor bola potvrdená organizátorom, je povinný najneskôr jeden týždeň (7 kalendárnych dní) pred začiatkom zvoleného termínu tábora, uhradiť poplatok za tábor v celej stanovenej výške. Platbu je potrebné uskutočniť bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK52 8330 0000 0028 0191 3706. Do správy pre prijímateľa sa uvedie meno a priezvisko dieťaťa.

3.3 Storno

Organizátor sa zaväzuje vrátiť už uhradený poplatok za tábor v plnej výške, ak:

 1. sa tábor neuskutoční
 2. zákonný zástupca najneskôr 7 dní pred začiatkom tábora informuje organizátora, že sa jeho dieťa tábora nezúčastní (bez udania dôvodu)
 3. zákonný zástupca informuje organizátora tábora, že sa jeho dieťa tábora nezúčastní z dôvodu jeho choroby (lekárske potvrdenie sa nevyžaduje)

Organizátor sa zaväzuje vrátiť z už uhradeného poplatku za tábor alikvotnú časť, ak:

 1. sa tábor neuskutoční v plnom rozsahu, t.j. v priebehu piatich dní
 2. sa dieťa nezúčastní všetkých dní prihláseného termínu tábora z dôvodu choroby

Organizátor nie je povinný z už uhradeného poplatku za tábor vrátiť alikvotnú časť, ak:

 1. dieťa, a/alebo zákonný zástupca dieťaťa závažným spôsobom poruší akúkoľvek z podmienok uvedených v tomto dokumente.