Ako poukázať 2% z dane o.z. Arkona SK?

Postup krokov pre zamestnancov:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Stiahnite a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

 1. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Firmy a SZČO

 1. Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ A alebo typ B, vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania v prospech nášho združenia:

IČO: 53139712
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno: Arkona SK
Námestie SNP 6/23, 976 13 Slovenská Ľupča


Ak chcete, aby sme sa o vás dozvedeli, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa..)

pozn. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce, ktorú doložíte ako prílohu k potvrdeniu a vyhláseniu.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby nám Vaše 2% (3%) previedli.


Vopred ďakujeme, pokiaľ ste sa rozhodli darovať svoje 2% práve nám!

Ako ich využijeme?

V súlade s cieľmi a poslaním nášho OZ budú finančné prostriedky pokrývať:

 • budovanie slovanského obradiska, t.j. nákup a dovoz materiálu
 • organizovanie letných táborov pre deti s témou poznávania histórie a okolia, t.j. nákup hračiek a hier pre deti prevažne s historickou tematikou
 • organizovanie remeselných workshopov, t.j. nákup rôznorodého materiálu na tvorivé dielne
 • náklady spojené s organizovaním podujatí, najmä osláv tradičných sviatkov či folk-koncertov
 • publikačná činnosť, t.j. náklady spojené s grafickými návrhmi a tlač
 • právne poradenstvo a zastúpenie v prípadoch porušenia ľudských práv, najmä práva na slobodu prejavu, myslenia a náboženského presvedčenia
 • bežné náklady spojené s chodom združenia, t.j. admnistratíva, aktualizácie webstránky
 • väčšina aktivít sa nezaobíde bez pomocných rúk dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú bez nároku na odmenu, preto budú 2% použité aj pre nich, napr. na pokrytie cestovných nákladov a stravného počas aktívnej práce pre OZ.
 • naše predošlé i budúce aktivity môžete sledovať na tejto stránke:)

V mene celého tímu vám preto ďakujeme a tešíme sa,

že budujete povedomie o svojom rode spolu s nami!


Základnými cieľmi združenia Arkona SK sú najmä:

 1. podpora slobody prejavu a práva na informácie, najmä právo zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci
 2. podpora slobody myslenia a náboženského presvedčenia, najmä právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie a vieru
 3. podpora práva na všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo etnickej skupiny rozvíjať vlastnú kultúru
 4. podpora tradičných remesiel a ľudových remeselníkov
 5. aktívne bojovať proti diskriminácii menšín a etnických skupín
 6. pozdvihnúť úroveň povedomia jednotlivcov a skupín o vlastnej histórii a kultúrnom dedičstve
 7. ochrana prírody a životného prostredia

***

Za účelom dosiahnutia svojich cieľov sa činnosť združenia zameriava najmä na:

 1. vzdelávanie a zvyšovanie povedomia mládeže a verejnosti o svojej histórii
 2. zhromažďovanie nových poznatkov z aktuálnych archeologických výskumov, cestovaním, návštevou múzeí, kultúrnych pamiatok a pod.
 3. právne poradenstvo zamerané najmä na oblasť základných ľudských práv a slobôd
 4. prostredníctvom kultúrno-spoločenských podujatí, kurzov, workshopov, seminárov, prednášok, webového sídla, tvorbou vlastných publikácií a materiálov oživiť pôvodné zvyky a tradície a zvyšovať tak povedomie o kultúrnom dedičstve
 5. podporovať tvorivé umelecké aktivity, prezentácie a príležitostný predaj vlastných výrobkov
 6. vybudovanie komunitného centra
 7. organizovanie detských letných táborov