o.z. Arkona SK

IČO: 53139712
DIČ: 2121674863 


Základnými cieľmi združenia sú najmä:

 1. podpora slobody prejavu a práva na informácie, najmä právo zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci
 2. podpora slobody myslenia a náboženského presvedčenia, najmä právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie a vieru
 3. podpora práva na všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo etnickej skupiny rozvíjať vlastnú kultúru
 4. podpora tradičných remesiel a ľudových remeselníkov
 5. aktívne bojovať proti diskriminácii menšín a etnických skupín
 6. pozdvihnúť úroveň povedomia jednotlivcov a skupín o vlastnej histórii a kultúrnom dedičstve
 7. ochrana prírody a životného prostredia

***

Za účelom dosiahnutia svojich cieľov sa činnosť združenia zameriava najmä na:

 1. vzdelávanie a zvyšovanie povedomia mládeže a verejnosti o svojej histórii
 2. zhromažďovanie nových poznatkov z aktuálnych archeologických výskumov, cestovaním, návštevou múzeí, kultúrnych pamiatok a pod.
 3. právne poradenstvo zamerané najmä na oblasť základných ľudských práv a slobôd
 4. prostredníctvom kultúrno-spoločenských podujatí, kurzov, workshopov, seminárov, prednášok, webového sídla, tvorbou vlastných publikácií a materiálov oživiť pôvodné zvyky a tradície a zvyšovať tak povedomie o kultúrnom dedičstve
 5. podporovať tvorivé umelecké aktivity, prezentácie a príležitostný predaj vlastných výrobkov
 6. vybudovanie komunitného centra
 7. organizovanie detských letných táborov